Psihoterapija adolescenata

Učenje i organizovanje podataka

Učenje je proces koji traje tokom celog života. Postoje različite faze i nivoi učenja. Brz napredak tehnologije suočava nas sa novim zadacima tako da učimo čak i kada toga nismo svesni.
Obilje novih podataka koje treba savladati po nekada nas mogu obeshrabriti. Uspeh u učenju zavisi od stava tj. volje i želje da učimo.
Ovaj složen proces sastoji se od stvaranje uslova za učenje, samomotivisanja, planiranja, postavljanja ciljeva, upoznavanja i razvijanja tehnika …
Važan uslov za primenu znanja je i umeće pretrage, izbora, čuvanja i organizovanja podataka koji su naučeni ili su na nivou prepoznavanja tako da se mogu aktivirati kada se ukaže potreba.

Korisne informacije:

  • Znanje je rezultat usvajanja niza činjenica iz različitih oblasti koje su sistematizovane, logički organizovane i mogu se primeniti i proveriti kroz iskustvo.
  • Sposobnosti su pokazatelj uspešnosti pojedinca prilikom obavljanja određenih aktivnosti. Na njih utiču nasledni anatomsko-fiziološki i neurofiziološki faktori. Podaci o opštoj intelektualnoj efikasnosti (IQ) i specijalnim sposobnostima su dragoceni prilikom donošenja važnih odluka i izrade plana učenja. Na unapređenje sposobnosti delimično se može uticati vežbanjem.
  • Veštine se stiču učenjem i vežbanjem. Vešte osobe neke aktivnosti mogu obavljati brzo, precizno i sa lakoćom. Postoje različite vrste veština kojima se mogu unaprediti mentalne aktivnosti, osetljivost naših čula i organa za kretanje. Na stepen uspešnosti, pored motivacije i redovnog vežbanja, utiču i nasledni činioci.
  • Navike su stečene aktivnosti koje nastaju i održavaju se redovnim ponavljanjem, uvežbavanjem. Na jačinu navike utiču motivacija i potkrepljene. Ukoliko se izostave ponavljanje i potkrepljene, ili se uvede kažnjavanje, navike mogu da postanu slabije ili da nestanu.