Psihoterapija adolescenata

Adolescencija je period odrastanja

koji se naslanja na period puberteta i započinje oko četrnaeste godine.

Postoje tri perioda adolescencije: rana, srednja i postadolescencija ili doba mladih odraslih. Ovaj period se završava oko 25. godine.

Adolescenciju karakterišu vrlo burne promene, pre svega na fizičkom planu, a potom i na psihičkom planu. Fizički razvoj nije uvek praćen istom brzinom i kvalitetom psihičkog razvoja, što stvara čitav niz razvojno normativnih problema.

Osnovna karakteristika adolescencije je potreba da se uspostavi lični identitet, kod mladih po pravilu originalan, sačuva dostojanstvo narušeno nesnalaženjem u novonastalim situacijama, stekne socijalni status koji je na tom uzrastu važniji od statusa u porodici, ostvare uspešne emocionalne, a potom i seksualne veze i načini izbor zanimanja.

Ovi, ne baš jednostavni zadaci odrastanja, kod većine adolescenata stvaraju čitav niz problema. Na ponašajnom planu to su sukobi sa roditeljima oko naizgled manje važnih stvari, sve do nečega što ni jedni ni drugi ne mogu da prevaziđu, agresivnost, povremena ponašanja koja karakteriše bes, slabljenje školskog uspeha i bežanje sa časova, beskrajno sedenje ispred TV aparata ili igranje kompjuterskih igrica, kao i krstarenje internetom.

Na unutrašnjem, psihičkom planu to su depresivnost, bezvoljnost, teškoće u koncentraciji i učenju, osećanje neshvaćenosti i nepripadanja ni jednoj grupi, kako porodičnoj tako i vršnjačkoj, usamljenost, izolovanost ili pak preterano provođenje vremena u grupi vršnjaka.

Adolescenti, u pokušaju da smanje psihički pritisak kome su neprestano izloženi, po nekad posežu za alkoholom, psihoaktivnim supstancama ili pak nekim formama autodestruktivnog ponašanja.

Psihoterapija adolescenata podrazumeva pre svega individualni rad sa adolescentom, uz konsultacije sa roditeljima po dogovoru sa njihovim detetom. Rad je usmeren kako na reparaciju poljuljanog samopoštovanja i samopouzdanja adolescenta tako i na ponovo uspostavljanje porodičnih veza koje su poljuljane brzim odrastanjem adolescenata, a koje roditelji, uprkos dobroj volji i spremnosti, nekada ne mogu sasvim da prate.

Psihoterapijske seanse se odvijaju jednom nedeljno u trajanju od 45 min. i prilagođene su školskom rasporedu svakog adolescenta. Po potrebi se individualni rad kombinuje sa porodičnom psihoterapijom koju onda vodi porodični psihoterapeut.